Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Prezentacje sprawozdań z ubiegłorocznej działalności jednostek, wobec której  Powiat Stargardzki sprawuje funkcję nadzorczą,  wypełniło znaczną część obrad piątej sesji Rady Powiatu. Decyzją radnych przyjęto również plan sieci szkół ponadpodstawowych oraz powołano nową szkołę policealną, która rozpocznie działalność w Zespole Szkół nr 2 na osiedlu Zachód.

Radni przyjęli kolejno sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności złożył też Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Ze sprawozdania Komendy Policji wynika, że w ubiegłym roku policjanci z komórek prewencji  zatrzymali ogółem 348 sprawców przestępstw na terenie powiatu. W ramach codziennych zadań funkcjonariusze interweniowali około 21 tys. razy, stwierdzając ponad 12 tys. wykroczeń. Zatrzymano również 356 poszukiwanych osób. Przydatna w działaniach okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń, która pomogła też w ustaleniu obszarów, gdzie odnotowywano największa liczbę interwencji na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Na drogach powiatu w miniony roku doszło do 63 wypadków- o sześć więcej niż rok wcześniej. Zginęło ogółem 9 osób, a 63 odniosło rany. Najczęstsze przyczyny wypadków to wymuszenie pierwszeństwa i niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Z policyjnych statystyk wynika, że w ciągu miesiąca średnio zdarzało się 5 wypadków. Do miesięcy o największej liczbie wypadków (było ich 10) zaliczono sierpień. Najbardziej wypadkowym dniem w tygodniu na drogach powiatu, okazała się  sobota. Ubiegły rok zamyka również 1106 kolizji drogowych- o 12 więcej niż w 2017.  Więcej niż połowa z nich przypada na miasto Stargard, przy czym do najbardziej niebezpiecznych pod tym względem zaliczono ulicę Szczecińską.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,  w 2018 r. strażacy odnotowali 1500 zdarzeń, co plasuje powiat stargardzki na czwartym miejscu w regionie. W tym czasie doszło do 814 pożarów, oraz 599 miejscowych zagrożeń innego typu. Strażacy odnotowali również 87 fałszywych alarmów. W statystykach więcej niż połowę  (ponad 62 proc.) zajmują pożary. Skokowo wzrosła w ubiegłym roku ilość zdarzeń, związanych z usuwaniem skutków wichur i porywistego wiatru. Do interwencji tego typu strażacy wyjeżdżali 330 razy (w 2017 r., po przejściu wichury interweniowali  „tylko” 163 razy). Skutki wypadków komunikacyjnych jednostki Straży Pożarnej usuwały na drogach powiatu 71 razy.

W dalszej części obrad radni podjęli decyzję o zmianie nazwy policealnej szkoły dla dorosłych, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Parku 3 Maja. Konieczność ta wynika ze znowelizowanego prawa oświatowego, które wymaga, by nie stosować określenia „Dla Dorosłych” w nazwie własnej placówki. Od 1 września 2019 r. będzie zatem obowiązywać oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Park 3 Maja 2. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego,  Szkoła Policealna Nr 1. Decyzją Rady Powiatu Stargardzkiego, została powołana również Szkoła Policealna Nr 2, mieszcząca się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B 15a. Utworzenie drugiej placówki tego typu stanowi formę poszerzenia oferty edukacyjnej w ramach kształcenia ustawicznego.  Stwarza możliwość uzyskania i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W stargardzkiej „Dwójce” otwarty zostanie kierunek: technik rachunkowości. Pierwszy statut nowo powołanej szkole nadaje Rada Powiatu.

Radni przyjęli również uchwałę o nowej sieci szkół,  konieczną w sytuacji gdy zgodnie ze zmienionym prawem oświatowym, sieć placówek w obecnym kształcie funkcjonuje do końca sierpnia 2019. Od 1 września wszystkie jednostki uzyskują określenie szkół ponadpodstawowych- po ostatecznej likwidacji gimnazjów żegnamy się więc z pojęciem szkoły ponadgimnazjalnej. W nowej sieci funkcjonować będą: dwa licea ogólnokształcące i cztery zespoły szkół. Sieć obejmuje także Szkołę Podstawową Specjalną, i pięć publicznych szkół policealnych prowadzonych przez podmioty prawne, inne od samorządu powiatowego.