Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Zgłaszane uwagi, które dotyczą funkcjonowania Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru, szczególnie w zakresie  terminowości wydawania dokumentów, skłoniły Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Przede wszystkim Starosta podkreśla, że  zmiana formy organizacyjno-prawnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostki budżetowej na wydział Starostwa Powiatowego, nie ma wpływu na tryb i jakość wykonywanych usług. Dotychczasowe zadania odrębnej jednostki jaką był PODGiK w zakresie obsługi budżetowej, finansowo-księgowej, materiałowo-technicznej, informatycznej i spraw kadrowych zostały przejęte przez odpowiednie wydziały Starostwa.  W zakresach zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pozostają wyłącznie sprawy merytoryczne związane z zasobem geodezyjnym.        

Istotny jest również fakt, że kontrola  przeprowadzona przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną na zlecenie Wojewody Zachodniopomorskiego, nie stwierdziła rażących uchybień w funkcjonowaniu wydziału. Kontrolę przeprowadzono od 3 października do 30 listopada 2018 r. Jej bezpośrednią przyczyną było pismo części wykonawców, w którym zwracali uwagę na przedłużający się czas wydawania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z powiatowego zasobu.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru realizuje zadania przypisane Staroście, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: ewidencji gruntów i budynków a także geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, rejestru cen i wartości poszczególnych nieruchomości. Do zadań wydziału należy również weryfikacja zbioru danych pod względem zgodności z przepisami prawa, które obowiązują w geodezji i kartografii. Pracownicy wydziału prowadzą też postępowania administracyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

O skali prac i wykonanych czynności przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru świadczą ubiegłoroczne dane, z których wynika, że pracownicy wydziału wydali wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego na podstawie łącznie 5083 wniosków. Zgłoszono również 2716 prac geodezyjnych i kartograficznych. Dotyczyły one map do celów projektowych, wytyczenia obiektów budowlanych, ich inwentaryzacji powykonawczej oraz podziału nieruchomości. Do wydziału wpłynęło także 2868 wyników operatów technicznych, na podstawie których zaktualizowano bazy danych. Dodajmy jeszcze ok. 130 postępowań w zakresie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz 4820 wniosków o udostępnienie map zasadniczych, ewidencyjnych. Pracownicy wydziału wystawili również 13 163 Dokumenty Obliczenia Opłaty, niezbędne w przypadku kiedy materiały zasobu oraz informacje z operatu ewidencyjnego były udzielane odpłatnie.

Te wszystkie czynności wykonywane są w sytuacji ciągłego niedoszacowania kosztów, co sprawia, że obowiązek prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znaczącą obciąża budżet powiatu. Dodatkowo wydział realizujący zadania zlecone przez administrację rządową, pracuje w mocno ograniczonym składzie kadrowym. Dzieje się tak od połowy 2017 r., kiedy część pracowników o największym stażu, wiedzy i doświadczeniu skorzystała z możliwości przejścia na emeryturę. Dziś, na 28 stanowisk pracy, które przewiduje struktura wydziału obowiązki wykonuje tylko 18 pracowników; czterech przebywa na urlopach rodzicielskich.  W tej sytuacji, Starosta Stargardzki wyraziła w marcu br. zgodę na ogłoszenie kolejnych czterech naborów na wolne stanowiska urzędnicze.          

 W 2018 r. ogłoszono łącznie 19 naborów do pracy w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru. Oferty złożyło 5 osób- wszystkie zostały zatrudnione w wydziale. Skierowano także sześciu stażystów, natomiast jedna osoba pracuje w ramach kontraktu zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy.

Starosta Stargardzki systematycznie występuje do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych, w zakresie geodezji i kartografii. Dyrektor wydziału każdego dnia nadzoruje natomiast stanowiska pracy, dokonując niezbędnych przesunięć tak, by wydawania dokumentów z zasobu przebiegało w miarę sprawnie.

Zlecone do realizacji Staroście obowiązki prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinny być w całości finansowane z budżetu państwa. Wobec niewystarczających środków przekazywanych na to zadanie przez Wojewodę, rokrocznie brakujące środki na realizację zadania pokrywane są z budżetu Powiatu Stargardzkiego. Np. na wydatki osobowe związane z pracownikami realizującymi zadania geodezji i kartografii, powiat otrzymał dotację w wysokości jedynie 125 tys. zł., stąd konieczność uzupełnienia tych wydatków z budżetu powiatu o kwotę 963 tys. zł.

Od 2015 r. Starosta Stargardzki wnioskując o zwiększenie dotacji rządowych, jednocześnie pokrywa powstałą lukę ze środków  własnych powiatu. Taka forma wsparcia gwarantuje  funkcjonowanie wydziału.  

Odnosząc się do wspomnianych wcześniej wyników kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego, przeprowadzonej na wniosek niektórych wykonawców, kontrolujący nie potwierdzili zarzutów, jakoby nawet wykonanie prostych czynności wiązało się z długotrwałym i- jak określono w skardze- „absurdalnym” czasem oczekiwania na odbiór dokumentów z powiatowego zasobu. Co więcej, w protokole pokontrolnym czytamy, że podnoszone zarzuty potwierdziły się tylko w 12 przypadkach z 246 możliwych do ustalenia z kontrolowanej próby wniesionych wniosków. Jak ustaliła komisja Wojewody, przekroczenie ustawowego terminu udostępniania kopii materiałów zasobu, dotyczyło niespełna 5 proc. badanych przypadków. Średni termin udostępniania materiałów zasobu liczony od dnia wpływu wniosku do jego zakończenia, dla wszystkich kontrolowanych wniosków wyniósł 6 dni, a dla wniosków z przekroczonym terminem- 27 dni. Przy czym dla sześciu przypadków z wyraźnie przekroczonym terminem, sprawa dotyczyła dużych zleceń. W jednym  przypadku znaczące wydłużenie terminu wiązało się z problemami technicznymi, natomiast w trzech innych należało wprowadzić i uzupełnić zaległe zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolerzy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej uznali zatem, że w niespełna 2 proc. badanych zgłoszeń przekroczony został termin udostępnienia kopii materiałów zasobu. Za przyczynę uznano brak pełnej obsady stanowisk w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru. Ostatecznie kontrolujący pozytywnie ocenili funkcjonowanie wydziału, stwierdzając jedynie trzy uchybienia.

Istotny jest również jeden z wniosków pokontrolnych, wskazujący, że na znaczące wydłużenie terminu wydania dokumentacji w jednym przypadku miało również  zachowanie samego wykonawcy prac, który zbyt późno wniósł opłatę za wydane Dokumenty Obliczenia Opłaty, wstrzymując tym samym procedurę wydawania materiałów z zasobu geodezyjno- kartograficznego. Warto podkreślić, że bardzo często sam proces wydawania materiałów w danej sprawie wydłuża zarówno wadliwie wypełniony wniosek, jak i braki w dołączonej do wniosku dokumentacji.

Biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania oraz skalę zadań, jakie na co dzień realizują pracownicy w uszczuplonym składzie, Starosta Stargardzki będzie nadal podejmować wszelkie starania, by usprawnić funkcjonowanie Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru. W tym celu ogłasza kolejne nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz kieruje na szkolenia osoby, podejmujące pracę w wydziale.