Zmiany w tegorocznym budżecie oraz uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także korekty stawek za korzystanie z dróg powiatu w ramach prac remontowych- to ważniejsze punkty obrad XII już sesji Rady Powiatu Stargardzkiego. Radni jednogłośnie zdecydowali też o wyjściu ze Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wprowadzono również zmiany stawek zakwaterowania w Bursie Szkolnej.

Korekty wprowadzone w tegorocznym budżecie powiatu, dotyczą m.in. przeznaczenia kwoty 45 tys. zł na kupno i montaż zasilaczy UPS w budynku Starostwa Powiatowego. Zdarzające się nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej wielokrotnie komplikowały funkcjonowanie Starostwa, utrudniając życie mieszkańcom i urzędnikom. Aby zapewnić ciągłośc pracy urzędu- a szczególnie systemu w Wydziale Komunikacji- zdecydowano o instalacji urządzeń podtrzymujących zasilanie w razie awarii. Umożliwi to zabezpieczenie sprzętu i danych w przypadku zaniku napięcia. Inne wprowadzone zmiany są następstwem korekt w dotacjach, dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Stargardzki.

W trakcie sesji przyjęto również roczny program współpracy Powiatu Stargardzkiego ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Dokument zredagowano na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zanim został poddany głosowaniu, otrzymał pozytywną opinię powołanej przy Staroście Stargardzkim Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W nadchodzym roku wyznaczono obszary współpracy, takie jak: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Powiat zamierza ściśle współpracować też z organizacjami w kwestii ekologii, kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Ujęto również wspólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i zwolnionych z pracy.

Rada Powiatu podjęła też uchwałę o dostosowaniu stawek za zajęcie pasa drogowego infrastruktury, będącej w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych. Od nowego roku będą również obowiązywać nowe stawki zakwaterowania uczniów w Bursie Szkolnej. Koszt utrzymania jednego miejsce w bursie, wynosi w ciągu roku blisko 3712 zł.

Wyjątkowo jednogłośnie radni zdecydowali natomiast o wystąpieniu ze Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. To forma rozczarowania jego dotychczasową działalnością. Akces związku celowego Powiat Stargardzki zgłosił w 2001 r. Miał finansowo i organizacyjnie wspierać rozwój oraz modernizację dróg publicznych. Liczono także na wsparcie powiatów w utrzymaniu zasobów geodezyjno- kartograficznych. Przez 18 lat organizacja zrealizowała tylko jeden wspólny projekt. Nie pozyskała też jakiegokolwiek finansowania na budowę i rozwój dróg. Uznano więc, że to wystarczający powód do opuszczenia związku, który formalnie będzie istniał nadal- ale już bez Powiatu Stargardzkiego.