To jedna z ważniejszych uchwał Rady Powiatu Stargardzkiego, przyjęta podczas obrad XIV sesji. Przegłosowany w formie uchwały plan rozwoju, zakłada organizację kształcenia i szkoleń zawodowych w ścisłej koordynacji z Powiatowym Urzędem Pracy. Doradcy zawodowi urzędu  określą listę specjalności i zawodów, jakich potrzebuje lokalny rynek pracy, a także zajmą się szkoleniami osób bezrobotnych, w profesjach i zawodach poszukiwanych przez firmy zarówno w mieście,  jak  i gminach powiatu.

 

System szkoleń oparty na założeniach Planu Rozwoju Kształcenia Ustawicznego w Branżach Kluczowych dla Powiatu, wynika z przyjętej w tym zakresie strategii województwa oraz szczegółowych analiz ofert pracy, zgłaszanych przez firmy. Obraz zapotrzebowania na dany zawód lub profesję, kształtują także ogłoszenia pracodawców zamieszczane w mediach. Wszystkie wyniki, prognozy  i sygnały o  zapotrzebowaniu przedsiębiorców zbiegają się w Powiatowym Urzędzie Pracy, który- korzystając z tegorocznego dofinansowania  Krajowego Funduszu Szkoleniowego- zajmie się organizacją szkoleń, dopasowanych do profilu i zapotrzebowania lokalnego rynku. Osobom już zatrudnionym, udział w kursach i szkoleniach zagwarantuje natomiast zyskanie dodatkowych kompetencji, ważnych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynku pracy.

Powiatowi radni wyrazili również zgodę na udzielenie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Powiat Stargardzki jest jednym z grona 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkich, które uczestniczą w budowie infrastruktury informacji przestrzennej. Projekt realizowany przez samorząd województwa ma ułatwić mieszkańcom regionu, a szczególnie osobom niepełnosprawnym, dostęp do e- usług w administracji samorządowej, związanej z szeroko rozumiana gospodarką przestrzenną.  Chodzi głównie o możliwość korzystania z baz danych, map, ewidencji gruntów i budynków oraz  sieci uzbrojenia terenów za pośrednictwem domowego komputera. Wymaga to budowy sieci teleinformatycznej nowej generacji. Większą część inwestycji pokryje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżet państwa i wkład własny partnerów projektu. Projekt ma zostać zrealizowany do 2022 roku.

W trakcie sesji wprowadzono także poprawki w tegorocznym powiatowym budżecie oraz przyjęto sprawozdanie z pracy pięciu komisji, funkcjonujących w Radzie Powiatu. Przegłosowano również uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlano- Technicznych w Stargardzie poprzez zmianę siedziby. To proceduralna strona przeprowadzki placówki, która urządza się  w przejętym od miasta dawnym gimnazjum gminnym przy ul. Ceglanej. Cały proces zakończony formalnym rozpoczęciem działalności w nowym miejscu,  musi być usankcjonowany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Stąd konieczność podjęcia uchwały, zgodnie z prawem oświatowym.