Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją programu przeciwdziałania uzależnieniom mogą składać swoje wnioski w otwartym konkursie, ogłoszonym przez Powiat Stargardzki na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To kolejne zadanie w ramach przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych związanych z  promocją i ochroną zdrowia, realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu. Tym razem swoje propozycje  mogą składać organizacje i stowarzyszenia, specjalizujące się w szeroko pojętej profilaktyce uzależnień.

Ogłaszając nabór wniosków komisja konkursowa oczekuje profesjonalnie przygotowanych działań edukacyjnych i profilaktycznych, ukazujących skalę zagrożenia uzależnieniem od używek i substancji psychoaktywnych. Główny nacisk kładzie również na propagowanie w atrakcyjnej i przystępnej formie abstynencji wśród dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczno- edukacyjne ujęte w propozycjach składanych przez organizacje, mają dotyczyć uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stargardzki.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje i stowarzyszenia oraz podmioty, których działalność regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, wybrana organizacja będzie mogła zrealizować od chwili podpisania umowy do końca listopada 2020 r.

Oferty w konkursie można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs- ochrona i promocja zdrowia- uzależnienia” do 18 sierpnia 2020 r. bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego- Stargard, ul. Skarbowa 1 lub wysłać pocztą, przy czym w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa. Kierując się   jej opinię, Zarząd Powiatu podejmie decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania wybranej organizacji. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego.

Zainteresowani udziałem w konkursie więcej szczegółów znajdą w podanym niżej pliku do pobrania:

/pliki/powiatstargardzki/pliki/SKM_364e20072408250.pdf

Komisja konkursowa oczekuje od stowarzyszeń i organizacji niebanalnych w formie i treści projektów oraz pomysłów, związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom wśród najmłodszych mieszkańców powiatu.