Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Kwotę 600 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, otrzymał Powiat Stargardzki za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, który realizuje projekt wspólnie  z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Budżet programu w skali całego kraju wynosi blisko 130 mln zł. Tworzą go środki własne ministerstwa oraz dotacja z unijnego funduszu.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, możliwe stanie się w najbliższym czasie kupno laptopów, drukarek i słuchawek bezprzewodowych, które trafą do rodzin zastępczych w powiecie stargardzkim. Celem programu jest wsparcie podopiecznych, doświadczonych skutkami pandemii COVID- 19.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020. Unijne dotacje przekazano do podziału resortowi rodziny i pracy. W myśl umowy partnerskiej, jaką ministerstwo zawarło z wojewodami, powiaty i gminy w regionach otrzymują przyznane dofinansowanie za pośrednictwem urzędów wojewódzkich.

Sprzęt i środki sanitarne dostarczą wykonawcy wybrani przez Powiat Stargardzki w ramach przetargu, w terminie do 28 sierpnia 2020 r. Zamówienie realizowane jest na podstawie przepisów specustawy covidowej, dopuszczającej uproszczenie procedur przetargowych. Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie 136 rodzin zastępczych (w tym 8 zawodowych), gdzie przebywają wychowankowie do ukończenia 18. roku życia. Działają również 3 rodzinne domy dziecka i dwie zawodowe rodziny zastępcze, które pełnią także rolę pogotowia rodzinnego. Natomiast instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie powiatu, zapewniono w 5 placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

W ramach projektu pod hasłem „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID- 19” zdecydowano, że 75 komputerów z podstawowym oprogramowaniem, urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz słuchawkami z mikrofonem, trafi do dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Podopieczni placówek opiekuńczo- wychowawczych otrzymają 50 sztuk sprzętu komputerowego- w identycznej konfiguracji jak dla rodzin zastępczych.

Ustalając potrzebną ilość sprzętu wraz z wyposażeniem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wzięło pod uwagę liczbę dzieci w wieku szkolnym oraz realne zapotrzebowanie, bowiem część dysponuje już laptopami z oprogramowaniem, które umożliwiają naukę zdalną. Wcześniej, zanim jeszcze pojawiła się możliwość skorzystania z projektu, władze powiatu dofinansował zakup komputerów najbardziej potrzebującym rodzinom zastępczym.

Przyznane dofinansowanie obejmuje także zakup sprzętu ochrony osobistej, a więc maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych, które trafią do placówek i rodzin zastępczych. W ramach projektu 3 rodzinne domy dziecka oraz 5 placówek opiekuńczo- wychowawczych w powiecie, otrzymają również lampy bakteriobójcze. Dostarczony sprzęt zapewni rodzinom zastępczym bezpieczne funkcjonowanie w warunkach stanu epidemii zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości, której kształt zależny jest od dynamiki zdarzeń związanych z COVID- 19.