Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Prowadzoną zdalnie  XXVI sesję Rady Powiatu Stargardzkiego zdominowały w znacznej części roczne sprawozdania z działalności jednostek, podległych formalnie władzom powiatu. Przyjęto je w formie uchwał na wirtualnym forum rady w 13 miesiącu trwania pandemii. Ze szczególną uwagą zapoznano się przy tym ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Wielospecjalistycznego  Publicznego ZOZ i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, działających w dynamicznych warunkach walki z COVID- 19.

Dyrekcja SPWZOZ w przedłożonym radnym sprawozdaniu podkreśla, że wybuch pandemii w minionym roku wiązał się z nagłym przestawieniem szpitala na działalność w trybie ostrym, z wyłączeniem lub ograniczeniem świadczeń medycznych, udzielanych dotąd w „normalnych” warunkach. Znalazło to negatywne odzwierciedlenie w założonych planach przychodów szpitala w 2020 r. Odnotowano jednak finansowe wsparcie jednostki ze strony władz powiatu i samorządowców, a także przedsiębiorców i osób prywatnych- pomocne zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii. Dobrym rozwiązaniem okazały się w dalszym okresie ustawy covidowe, dzięki którym NFZ wprowadził m.in. nowy rodzaj umowy, w ramach której rozliczano świadczenia medyczne w kategorii chorób zakaźnych i stanów nadzwyczajnych.

Z kolei Powiatowa Inspekcja Sanitarna w swoim sprawozdaniu przypomniała o wszystkich działaniach, podejmowanych od chwili wybuchu pandemii w powiecie stargardzkim. Na przestrzeni minionego roku, biorąc pod uwagę przesłane formularze, przeprowadzono ponad  6750 dochodzeń epidemiologicznych, związanych z podejrzeniem lub stwierdzeniem przypadków COVID- 19. Zgodnie z formalnym zestawieniem, na obszarze powiatu zachorowało łącznie 5197 osób. Wszystkie zgłoszone przypadki zachorowań zgłaszano do ogólnopolskiego systemu Głównej Inspekcji Sanitarnej i resortu zdrowia. Głównym zadaniem Szczególnie w pierwszej fazie pandemii Powiatowa Inspekcja Sanitarna zajmowała się  także organizacją transportu medycznego chorych  i całodobowymi dyżurami, przyjmując zgłoszenia o podejrzeniach zakażeń.

W dalszej części obrad przyjęto również roczne sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji. Raport roczny stargardzkiej policji zdominowały również wątki pandemii. W dokumencie podkreślono, że na przestrzeni roku policjanci w szczytowej fazie dobowej, kontrolowała 1000 adresów osób kierowanych na kwarantannę oraz izolację w ciągu doby. Stanowiło to duże obciążenie dla stargardzkiego garnizonu. Poza działaniami doby pandemii, Policja skupiła się także na swej „zwykłej” działalności. Z raportu wynika, że w minionym roku interweniowano ponad 19,5 tys. razy zatrzymując na gorącym uczynku 430 sprawców. Do służby prewencyjno- patrolowej skierowano natomiast 12 tys.364 funkcjonariuszy. Przy okazji wzrasta również praktyczne znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Miniony rok policjanci zamknęli także pokaźną porcją 7 kg skonfiskowanych narkotyków.

Marcowa sesja upłynęła również pod znakiem zmian w tegorocznym budżecie powiatu, dotyczą one m.in. dofinansowania realizowanych inwestycji drogowych, m.in. wspólnie z Gminą Dolice oraz rozliczeń subwencji oświatowej.

Istotne dla codziennego funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych okazało się również przyjęcie uchwały, której zapisy wprowadzają podwyżki wysokości  wynagrodzenia osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego. W uchwale podniesiono stawki dla osób zawodowo zajmujących się pieczą zastępczą. Pokrywają się one  z przyjętą wcześniej przez rząd  waloryzacją minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującą od początku tego roku.

Na zdjęciu: Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, Wicestarosta Łukasz Wilkosz oraz Irena Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu podczas obrad XXVI sesji. W galerii migawki z przebiegu sesji Rady Powiatu Stargardzkiego obradującej w zdalnym trybie.