Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Zgodnie z art. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez policjanta kierującego ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Osobami uprawnionymi do wydawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu są:

 •  policjant,
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej,
 • funkcjonariusz Straży Granicznej,
 •  inspektor Transportu Drogowego,
 • umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej,
 • strażnik gminny (miejski),
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 •  kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochraniania osób, obiektów i urządzeń,
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Osoby wymienione powyżej powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kierowanie ruchem drogowym to jedno z podstawowych zadań policjantów ruchu drogowego. Wszystkim użytkownikom dróg zależy na tym, aby ruch odbywał się płynnie i przede wszystkim bezpiecznie. Rola policjantów jest tutaj niezwykle istotna, gdyż to od nich oczekuje się pomocy podczas „korków”, czy utrudnień powstałych w związku z wypadkiem drogowym czy kolizją pojazdów.

WRD KWP SZCZECIN