3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W tym dniu warto przyjrzeć się w jaki sposób możemy pomóc osobom, które na co dzień borykają się z trudnościami dnia codziennego.

Głównym wsparciem – jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami są działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – jednostki Powiatu Stargardzkiego.

W swoim zakresie zadań PCPR proponuje:

  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową bądź za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych, odpowiedni wniosek o dofinansowanie w Centrum właściwym dla miejsca zamieszkania. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

  • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W ramach dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne nieprzekraczające kryterium dochodowego. Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.    

  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, nieprzekraczające kryterium dochodowego
i jeśli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier architektonicznych polega na modernizacji mieszkania (np. łazienki) do potrzeb osoby niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  z tytułu dysfunkcji narządu ruchu.

Osoby te mające trudności w poruszaniu się, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź też posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu, jeżeli realizacja ta umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

  • Dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

 Likwidacja barier technicznych polega na zakupie przedmiotów lub urządzeń dostosowanych odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności w celu umożliwienia lub w znacznym stopniu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

  • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu i ułatwieniu osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności.

    Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są aż do momentu wyczerpania środków finansowych z PFRON na dany rok kalendarzowy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa przy Starostwie Powiatowym, w budynku przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie.

Tel. 91 4804 909

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, każda zainteresowana osoba może złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Punkt obsługi składnia wniosków jest usytuowany w holu głównym Starostwa przy Kancelarii Ogólnej.

Orzeczenie uprawnia do korzystania z dofinansowań oraz z ulg min. komunikacyjnych, czy przy rozliczaniach z Urzędem Skarbowym.

Tel. 914804 843

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jednocześnie przypominamy, iż budynek – siedziba Starostwa Powiatowego, przy ul. Skarbowej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym, od strony ul. Bogusława IV, znajduje się dzwonek przeznaczony i oznaczony dla osób niepełnosprawnych. Korzystając z niego możemy liczyć na pomoc przy wejściu do budynku.

W punkcie obsługi – Kancelarii Ogólnej Urzędu, w holu głównym Starostwa zostały zamontowane – do Państwa dyspozycji lupy elektroniczne ( dla osób niedowidzących ) oraz pętle indukcyjne ( dla osób niedosłyszących). Podobne urządzenia funkcjonują na stanowisku bezpośredniej obsługi, w Wydziale Komunikacji.

Ponadto wszystkie pokoje, poręcze w ciągach komunikacyjnych oraz windy zostały opisane w języku Braille’a.

Tablice informacyjne są opisane czarną czcionką na białym tle – tak aby osoba niedowidząca mogła swobodnie je odczytać.