W piątek, w Auli Zespołu Szkół Nr 1 odbyło się uroczyste, Powiatowo - Miejskie Spotkanie Noworoczne, podsumowujące działania w  2022 roku – najważniejsze inwestycje oraz przedsięwzięcia.

Istotą rozwoju Powiatu Stargardzkiego jest utrzymanie rozwoju społeczno-gospodarczego także w okresie słabszej koniunktury gospodarczej. Zarząd Powiatu mając na uwadze ograniczenia, głównie natury finansowej, stara się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz tak wydatkować powierzone środki, by zagwarantować mieszkańcom powiatu zaspokojenie ich życiowych potrzeb.

Edukacja

Niezwykle ważnym zadaniem realizowanym przez Powiat i wymagającym ogromnych nakładów finansowych jest edukacja. W roku 2022 wydatki na oświatę wyniosły ponad 96 mln czyli ponad 50% ogółu budżetu Powiatu, w tym łączna kwota dotacji przekazanych dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych, dla których Powiat Stargardzki nie jest organem prowadzącym ponad 22 mln. zł.

 • Powiat Stargardzki od wielu lat stwarza warunki, które umożliwiają kształcenie w kierunkach zawodowych, odpowiadających zapotrzebowaniu pracodawców.  Przykładem takich dobrych praktyk współdziałania na linii: samorząd, szkoły i przedsiębiorcy jest Centrum Kształcenia Zawodowego, współpracujące z firmami w rozwoju kształcenia zawodowego.  

Dzięki  współpracy z firmą Abplanalp Consulting -  wiodącego producenta i dostawcy obrabiarek numerycznych Haas, na wyposażeniu pracowni maszyn sterowanych numerycznie szkoła posiada na stałe dwie maszyny CNC: centrum frezarskie oraz centrum tokarskie. Ponadto dwa razy w roku otrzymuje dwie najnowsze obrabiarki. Ten wysokiej klasy sprzęt służy uczniom do szkoleń oraz do realizacji zajęć dydaktycznych. Młodzież, która kształci się w zawodzie Technik Mechanik - operator obrabiarek CNC dzięki tak wyposażonej pracowni ma duże szanse na szybkie zatrudnienie na stanowisku programisty i operatora maszyn sterowanych numerycznie.

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy i samych uczniów systematycznie wprowadzane są nowe kierunki nauczania, wzbogacana jest oferta edukacyjna. I tak w ubiegłym roku utworzono kierunek technik geodeta w Zespole Szkół nr 2, a w celu umożliwienia uczniom szkół podstawowych kontynuacji rozwoju uzdolnień sportowych utworzono III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi również w Zespole Szkół nr 2.
 • W tym celu zmodernizowano salę sportową i Orlik. Koszt przedsięwzięcia to 60 tys. zł dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego.
 • W wyniku modernizacji boiska szkolnego w II LO powstał nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny z boiskami do koszykówki,  siatkówki, piłki nożnej, bieżnią i siłownią plenerową. Teren został ogrodzony i oświetlony. Koszt zadania to blisko 2 mln 500 tys. zł z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ponad 270 tys. zł to środki własne Powiatu. Cały kompleks jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.
 • Obecnie realizowany jest kolejny etap modernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie, w wyniku którego zostaną wyremontowane pomieszczenia kuchni, łazienki oraz utworzony zostanie dodatkowy pokój na parterze, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt prac to blisko 1mln. 500 tys. zł dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 • W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Powiat otrzymał dofinansowanie na modernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w kwocie 10 mln 200 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 12 mln. zł.  Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2024.
 • Nieustannie w szkołach podwyższana jest jakość kształcenia.

W prestiżowym „Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022” opublikowanym przez „Perspektywy”, I LO zajęło 11. lokatę w skali województwa, uzyskując tym samym Tytuł Srebrnej Tarczy. W rankingu najlepszych szkół średnich ogólnopolskiej edycji Ligii Niezwykłych Umysłów  2021/2022 szkoła uplasowała się na  miejscu 3.  

W „Rankingu Techników 2022” działające przy Zespole Szkół nr 1 Technikum Zawodowe nr 1 znalazło się na pierwszym miejscu w powiecie stargardzkim, a 9 w województwie i również uzyskało Tytuł „Srebrnej Tarczy”.

 • W ramach działalności edukacyjnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem Powiat w ubiegłym roku przekazał dotację w łącznej kwocie 2 mln. 900 tys. zł.

Polityka społeczna

Powiat Stargardzki aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których działalność wspierana jest przez władze powiatu finansowo i merytorycznie. Doświadczenia
poprzednich lat pokazują, że realizacja zadań publicznych przy współpracy organizacji pozarządowych wywiera znaczny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców powiatu. Ich społeczny charakter oraz zakres działań sprawiają, że są one postrzegane, jako cenny partner samorządu powiatowego w wykonywaniu wielu zadań publicznych.

 

 • W 2022 r. Powiat wspólnie zrealizował różnorodne akcje profilaktyczne np. Biała Sobota dla Powiatu, Widzę i słyszę, Lato z cukrzycą, Konferencje: Kobieta i Macierzyństwo, Depresja – zmora XXI wieku, RAK PIERSI-wiedzieć-zrozumieć-żyć, Dzień inwalidy, Biała laska działając wspólnie ze Stowarzyszeniami: Edukacja Zdrowie Aktywność,  Amazonek „Stokrotka”, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych. Łącznie z ww. działań skorzystało blisko 800 osób.

 

 • W ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Powiat w Stargardzie funkcjonuje Regionalne Centrum Kryzysowe. Na ten cel pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 3 mln. zł. W lipcu 2022 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Składowej 2a. W nowych pokojach dostosowanych dla osób potrzebujących wsparcia, znajduje się miejsce do spotkań indywidualnych, grupowych, sala Klubu Samopomocy oraz pokoje specjalistów interwencji kryzysowej. To tam powinni kierować swoje kroki wszyscy ci, którzy znaleźli się w kryzysie i potrzebują pomocy psychologicznej. Od początku trwania projektu ponad 800 osób uzyskało wsparcie.

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tych działań realizuje projekt społeczny „Rodzina gwarancją rozwoju” dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej o wartości blisko 1 mln. zł. Projekt ma na celu wsparcie istniejącej pieczy zastępczej oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zwiększenie liczby osób mających kwalifikacje do jej prowadzenia. Do projektu przystąpiło 75 osób. W ramach promocji projektu zorganizowano festyn rodzinny, w którym uczestniczyły całe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

 

 • „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” to kolejny projekt skierowany do rodzin zastępczych dofinansowany ze środków unii europejskiej. W ramach projektu zorganizowano w 2022 r. blisko 1500 godzin zajęć: wspierających rozwój dziecka, korekcyjno-kompensacyjnych, Terapię Sensoryczną, Poradnictwo psychologiczno – terapeutyczne i Szkolenie Pozytywna Dyscyplina dla  165 uczestników.

Wartość całego projektu to blisko 8 mln 500 tys. zł.

 

W celu zintegrowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ułatwienia im funkcjonowania w życiu codziennym i aktywizacji zawodowej Powiat Stargardzki przy współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. podejmował działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Do podstawowych form rehabilitacji społecznej należą turnusy rehabilitacyjne, sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacja barier architektonicznych, warsztaty terapii zajęciowej (w Stargardzie, Dzwonowie, Choszcznie, Szczecinie). Na ww. zadania wydatkowano  ponad 1 mln 500 tys zł, zrealizowano 779 wniosków.

Ponad 280 tys. wydatkowano na realizację programu „Aktywny Samorząd”. Pozytywnie rozpatrzono 46 wniosków.

 

 • W ramach środków finansowych przekazanych przez Wojewodę, Powiat Stargardzki i Gminę Miasto Stargard w 2022 r. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej m.in. zmodernizował tlenownię, rozbudował instalację tlenu i azotu; zakupił aparat USG z kompletem głowic; aparat do znieczulenia z kardiomonitorem, analizatorem gazów medycznych, modułem inwazyjnego pomiaru RR; aparat USG ECHO serca i łóżka elektryczne z możliwością wyboru pozycji chorego.

 

 • Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych. Dom nie tylko zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi bytowe, ale także dba o sprawność psychiczną i fizyczną swoich podopiecznych. W ubiegłym roku zrealizował projekt „Bezpieczny Senior” w ramach rządowego Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 z dofinansowaniem w kwocie blisko 180 tys. zł.  W ramach projektu zorganizowano m.in. warsztaty z komunikacji, bezpieczeństwa, kulinarne, malarskie, plastyczne, fotograficzne, treningi pamięci, koncentracji uwagi i asertywności czy poradnictwo indywidualne. Wzięło w nim udział 75 seniorów.

 

Dzień 24 lutego 2022 wszyscy dobrze zapamiętamy. To właśnie wtedy wybuchła wojna w  Ukrainie. 2 marca podczas sesji Rady Powiatu Stargardzkiego została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim. Ten symboliczny gest wyraził oficjalny protest Radnych Powiatu Stargardzkiego i Zarządu Powiatu przeciw agresji Rosji oraz poparcie dla obywateli Ukrainy.

Powiat Stargardzki aktywnie włączył się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu pracowników administracji, nauczycieli oraz młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół nr 2 na początku marca w sali gimnastycznej tej szkoły została utworzona baza noclegowa dla 120 osób z Ukrainy.

Zawarto także umowę, na podstawie której Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie otrzymał do bezpłatnego używania pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Pierwszej Brygady  o łącznej powierzchni 419 m.

Od czerwca realizowany był projekt „Powiat Stargardzki dla Ukrainy”. Wzięło w nim udział 65 osób, głównie matek z dziećmi, które po wybuchu wojny w Ukrainie, znalazły tu nowy dom. Działania obejmowały m.in. wsparcie prawne i psychologiczne, naukę języka polskiego, zajęcia i warsztaty integracyjne. Wartość projektu to 330 tys. zł, pokryta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

A w II Liceum Ogólnokształcącym została utworzona specjalna klasa dla uczniów z Ukrainy.

Rynek pracy

Również Powiatowy Urząd Pracy swoją opieką objął osoby uciekające z terenu Ukrainy. W 2022 r. dysponował kwotą ponad 11 mln zł na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych. W efekcie podjętych działań utworzono blisko 100 nowych podmiotów gospodarczych, ponad 20stu pracodawców otrzymało środki finansowe na utworzenie stanowiska pracy. PUP dofinansowywał wynagrodzenia, składki społeczne oraz szkolenia pracowników – łącznie dla ponad 500 osób .

Kultura

Na terenie całego powiatu jest wiele cennych zabytkowych obiektów. By przetrwały świadcząc o naszej historii samorząd  wspomaga  realizację wybranych projektów, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego.

W 2022 r. wsparcie otrzymały:

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (na kościół w Świętem)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie (na kościół w Kicku).

 Ważnym przedsięwzięciem są Europejskich Dni Dziedzictwa, w które co roku włącza się Powiat organizując objazdy zabytkoznawcze, odkrywające miejsca z prawdziwym duchem i ciekawą historią. W  roku 2022 we wrześniu wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym przygotowano wycieczkę pt.  „NON OMNIS MORIAR” (Nie wszystko umiera). Wzięło w niej udział ponad 50 osób.

W ramach projektu „Bobrowa Polana – miejsce rekreacyjno – integracyjne w powiecie stargardzkim”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na polanie powstała nowa ścieżka zdrowia, elementy małej architektury oraz monitoring. Dzięki powyższej inwestycji, mieszkańcy powiatu mają możliwość do aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu, organizacji imprez turystycznych, sportowych i ekologicznych.

Bezpieczeństwo

Do zadań powiatu należą także działania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli:

W ubiegłym roku kwotą 150 tys. zł, dofinansowano remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Budynek dostosowano także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest organem doradczym Starosty w kwestii bezpieczeństwa. W ramach jej działania przeprowadzany jest m.in. szereg akcji profilaktyczno- edukacyjnych promujących bezpieczne poruszanie się na drogach publicznych. Jedną z nich jest Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz akcja pod hasłem „Bądźmy widoczni”, gdzie elementy odblaskowe otrzymywali na drogach piesi, rowerzyści i kierowcy.

Inwestycje drogowe

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu systematycznie realizowane są remonty i przebudowy infrastruktury drogowej, której łączna długość w powiecie wynosi 560 km. Niestety, środki na ten cel są niewystarczające. Dlatego tak ważne są porozumienia z gminami, które umożliwiają razem wprowadzać wiele projektów, które decydują bezpośrednio o jakości życia mieszkańców.

Najważniejsze inwestycje drogowe w 2022 r.:

 • Modernizacja ul. Generała Władysława Andersa w Stargardzie

Na realizację zadania wydatkowano blisko 630 tys. zł przy współudziale Gminy Miasto Stargard w wysokości 315 tys. zł.

 • Modernizacja ul. Generała Władysława Sikorskiego w Stargardzie

Koszt realizacji prac to ponad 560 tys. zł przy udziale Gminy Miasto Stargard 280 tys. zł.

 • Przebudowa chodnika oraz zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie

Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 980 tys. zł, w tym pomoc finansowa Gminy Miasto Stargard w kwocie 490 tys. zł.

 • Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wapnica

Koszt prac opiewał na kwotę 718 tys. zł. Zadanie współfinansowała Gmina Suchań w wysokości 360 000 zł.

 • Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Reymonta w Stargardzie

Wartość zadania to blisko 85  tys. zł w całości pokryte z budżetu samorządu powiatowego.

 • Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Stargardzkiej w Dobrzanach

Koszt inwestycji to 150 tys. zł - Udział Gminy Dobrzany 75 tys. zł.

 • W ramach rządowego funduszu Polski Ład Powiat otrzymał dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe:

Modernizacja drogi powiatowej na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz na odcinku Golina – Sulino w kwocie 4 mln 750 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 5 mln zł.

Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa. Na wykonanie tego zadania powiat otrzymał  1 mln 960 tys. zł dofinansowania, a koszt całej inwestycji ma wynieść 2 mln zł. Oba przedsięwzięcia będą realizowane w 2023 r.

 

 W ramach inwestycji drogowych zawarto także porozumienia na realizację zadań w 2022 roku:

 • z Gminą Stara Dąbrowa: Przebudowa drogi w miejscowościach Załęcze i Łęczyca wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi  w miejscowości Nowa Dąbrowa;
 • z Gminą Dolice: Przebudowa drogi gminnej Moskorzyn-Żalęcino;
 • z Gminą Chociwel: Przebudowa ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu;
 • z Gminą Dobrzany: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo – dokumentacja.

Pomoc finansowa Powiatu na realizację tych zadań opiewa na łączną kwotę blisko 1 mln 500 tys. zł. Kolejne porozumienia z gminami będą realizowane w następnych latach.

W celu podwyższenia jakości i zakresu utrzymania dróg powiatowych zakupiono na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych niezbędny sprzęt: ciągnik, remonter drogowy z  przyczepą, piaskarkę, pług, rębak spalinowy w łącznej kwocie 815 tys. zł.