Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Szkolenie dla starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie realizacji zadań obronnych przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W szkoleniu zorganizowanym przez kadrę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska.

Uczestnicy kilkunastodniowego szkolenia uzupełniali oraz poszerzali swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, w zakresie przygotowań obronnych, do których zobowiązane są jednostki administracji publicznej i przedsiębiorstwa. Program kursu obejmował m.in. warsztaty problemowe o tematyce planowania operacyjnego w warunkach zagrożenia. Wiele miejsca poświęcono również technice informatycznej, wspomagającej proces reagowania obronnego.

Poszczególne kursy poprowadzili doświadczeni wykładowcy akademiccy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Zajęcia zakończone przyznaniem świadectw ukończenia szkolenia obronnego, stanowią część oferty Akademii Sztuki Wojskowej kierowanej do pracowników komórek obronnych administracji publicznej w formie krótkoterminowych kursów.

Staroście Stargardzkiemu podlega bezpośrednio Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem oraz  kwestie, związane z reagowaniem kryzysowym na terenie powiatu. Stąd konieczność udziału Starosty w szkoleniach z zakresu obronności, organizowanych przez Akademię.