Rada Powiatu Stargardzkiego jednomyślna‼ Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu-udzielone‼

🔵 Instytucja wotum zaufania i absolutorium to kluczowe instrumenty dla oceny pracy Starosty Stargardzkiego i Zarządu Powiatu przez radnych powiatowych.

🔵 Pierwszy z nich, wotum zaufania związany jest z wymogiem opracowania i przedstawienia radnym – raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje w szczególności podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim – z realizacji strategii, polityk i programów oraz uchwał rady powiatu. Istotnymi zagadnieniami raportu są szczegółowe dane z wykonanych przez administrację i jednostki organizacyjne powiatu zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej lub zleconych innymi ustawami. Nad przedstawionym raportem radni prowadzili dyskusję zarówno na poprzedzających sesję komisjach jak i w czasie rozpatrywania raportu już na sesji. Po zakończeniu debaty rada powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

🔵 Z kolei, absolutorium – to akt uznający za prawidłową działalność finansową Zarządu Powiatu. Oznacza aprobatę Rady Powiatu dla jego działań i uznanie, że plan w postaci uchwalonego budżetu został należycie wykonany. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu poprzedzone zostało zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu dopełniła procedurę przedłożenia Radzie Powiatu wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium.

🔵 W przeprowadzonym dziś głosowaniu radni oddali jednomyślny głos „za”, udzielając Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok.