Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Obrady ósmej już sesji Rady Powiatu Stargardzkiego dawno nie były tak gorące. Nie chodzi  tym razem o temperaturę dyskusji, lecz  apogeum fali upałów, które przypadło  na połowę tygodnia.  Upalna pogoda  dała  się więc we znaki radnym i gościom obecnym podczas sesji. Mimo  duchoty i ponad 34 stopni ciepła za oknem, zdołano przegłosować w miarę sprawnie punkty obrad, kluczowych dla Zarządu Powiatu oraz podległych mu  instytucji. Porządek sesji absolutoryjnej liczył ogółem 28 punktów.

Obrady rozpoczęto natomiast od formalnego zatwierdzenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Powiatu w okręgu nr 7, i zaprzysiężenia wybranych ponownie radnych. Powtórne głosowanie przeprowadzono w Gminie Dobrzany 16 czerwca, po decyzji szczecińskiego Sądu Okręgowego, który uwzględnił zgłoszony wcześniej protest wyborczy.  W wyniku głosowania, mandant radnego uzyskali ponownie: Łukasz Plaskacz z Komitetu Wyborczego PSL oraz Dariusz Dziakowicz z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Zająca. Do Rady Powiatu wszedł również Zbigniew Terebecki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PiS.

 Po dokonaniu zmian w komisjach, radni przyjęli także Raport o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2018 r. Opracowania i przedłożenia tego dokumentu wymagają przepisy znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym. Zawarto w nim syntetycznie informacje o wszystkich działaniach, realizowanych przez władze powiatu w sferze realizowanych programów, strategii oraz uchwał, a także  gospodarki finansowej. Lektura raportu,  w założeniu ustawodawcy ma zapewnić mieszkańcom pełny obraz funkcjonowania samorządu powiatowego. Stanowi również podstawę do przyjęcia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

W Raporcie…, którego pełną treść pobrać można ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego, dowiemy się zatem szczegółowo m.in. o trendach i kierunkach rozwoju powiatu. Nakreślono tu również pełny obraz sytuacji finansowej samorządu powiatowego i podległych jednostek: oświaty, kultury i służby zdrowia. W kolejnych rozdziałach dokumentu znajdziemy też szczegółowe informacje na temat stanu i utrzymania infrastruktury powiatu, oraz dokonywanych inwestycji w tym zakresie. Omawiając Raport… Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska przypomniała, że rok 2018 r. dla Powiatu Stargardzkiego był rekordowy pod względem liczby inwestycji, finansowanych z dużym udziałem funduszy unijnych i krajowych dotacji. Wśród priorytetów, realizowanych także w kolejnych latach, Starosta wymieniła projekty infrastrukturalne, szczególnie w obszarze dróg powiatowych oraz społeczne, dotyczące przede wszystkim funkcjonowania oświaty, ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Po zapoznaniu się z lekturą Raportu o stanie Powiatu Stargardzkiego, radni zdecydowali o przyznaniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Pod głosowanie poddano również sprawozdanie finansowe, a także  z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Obszerne dokumenty streścił  radnym dyrektor Krzysztof Kowalczyk. Ze sprawozdania wynika m.in., że ok. 19,5 tys. pacjentów poddano w ubiegłym roku leczeniu w samym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Blisko 68 proc. ogółu pacjentów stanowili mieszkańcy Stargardu, natomiast ponad 22 proc. to osoby z miejscowości powiatu. Ogółem w ramach SOR oraz Izby Przyjęć obsłużono ponad 32 tys. pacjentów. Z tej liczby  ponad 9 tys. osób zostało przyjętych do  dalszego leczenia w szpitalnych oddziałach. W porównaniu z 2017 r., w ubiegłym roku szpital odnotował też ogólny wzrost liczby świadczeń o ponad 2 tys. Największa liczba świadczeń przypada na Oddział Ginekologiczno- Położniczy. Kolejne miejsce zajął Oddział Wewnętrzny.

Niemal jednogłośnie- przy 18 radnych „za” i trzech „wstrzymujących się”- przyznano natomiast absolutorium Zarządowi Powiatu Stargardzkiego za 2018 r. Podstawą uchwały absolutoryjnej było zatwierdzenie sprawozdania finansowego, razem ze sprawozdaniem  z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu, zaopiniowanych pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Kolejna decyzja podjęta przez radnych, dotyczyła pokrycia z powiatowego budżetu ujemnego wyniku finansowego stargardzkiego szpitala za 2018 r. Wysokość straty SPWZOZ w Stargardzie, po dodaniu kosztów amortyzacji, wynosi ponad 4,8 mln zł. Jak podkreślono w uzasadnieniu przyjętej uchwały, pokrycie ujemnego wyniku za ubiegły rok zostanie poprzedzone analizą najpilniejszych potrzeb szpitala, jego bieżącą sytuacją ekonomiczną oraz finansowymi możliwościami powiatu.

W trakcie obrad przyjęto również uchwały, w sprawie oceny ubiegłorocznej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dotyczą one funkcjonowania WTZ w Stargardzie i Dzwonowie. Uchwalono także Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego, w perspektywie lat 2019- 2022. Wyznaczono również  przedstawicieli Rady Powiatu do składy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.