31 milionów na pomoc społeczną w Stargardzie w 2023 roku
Mieszkańcy naszego miasta mogą liczyć na wszechstronne i dobrze skoordynowane wsparcie społeczne. W 2023 roku miasto przeznaczyło niemal 31 milionów złotych na różne formy pomocy, które trafiały do osób borykających się z trudnościami życiowymi. Jak wynika z raportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparcie było szeroko dostępne i skuteczne.
  1. 31 mln zł na pomoc społeczną w 2023 roku.
  2. Zmniejszenie liczby długotrwale korzystających z pomocy.
  3. Różnorodne formy wsparcia: finansowe, posiłki, poradnictwo.
  4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W minionym roku z pomocy społecznej skorzystało 2163 mieszkańców. Najczęściej były to osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi, ubóstwem, niepełnosprawnością, bezrobociem oraz trudnościami w opiece nad dziećmi. W porównaniu z 2022 rokiem, zmniejszyła się liczba długotrwale korzystających z pomocy o 78 osób, co jest pozytywnym sygnałem. Również liczba rodzin potrzebujących interwencji kryzysowej spadła znacząco – z 21 w 2022 roku do 6 w 2023 roku.

Mieszkańcy mogli liczyć na różnorodne formy wsparcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Oferowane były m.in. świadczenia pieniężne, bezpłatne posiłki, specjalistyczne poradnictwo, usługi opiekuńcze, dopłaty do czynszu oraz dodatki energetyczne. W 2023 roku realizowano programy, które umożliwiały korzystanie z pomocy asystentów osobistych, opieki wytchnieniowej oraz warsztatów dla rodziców. Dodatkowo, mieszkańcy mieli dostęp do opasek bezpieczeństwa oraz spotkań z psychologiem.

Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje szczegółową ocenę zasobów pomocy społecznej. Dokument ten, zawierający obszerne dane i analizy, został przedstawiony radnym Rady Miejskiej. Oprócz tego, na marcowej sesji radni przyjęli szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2023 rok.

Warto również podkreślić, że MOPS współpracował z 17 organizacjami pozarządowymi. Te organizacje zajmowały się świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz prowadzeniem różnych placówek, co znacząco wpłynęło na jakość i dostępność oferowanej pomocy.

Dzięki tak zorganizowanemu systemowi wsparcia, mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Warto śledzić działania MOPS, aby być na bieżąco z oferowanymi formami pomocy i programami wsparcia.


Opierając się na: UM Stargard