W przyjętym przez powiatowych radnych i przesłanym samorządom  Raporcie o stanie Powiatu Stargardzkiego, zamieszczono analizę demograficzną, która dotyczy aktualnej i prognozowanej liczby mieszkańców powiatu. Przy pracach nad pierwszą edycją raportu, odnoszącego się głównie do ubiegłego roku, a także  lat 2016- 18, wykorzystano dane GUS oraz Banku Danych Terytorialnych. Na podstawie zestawienia, autorzy raportu kreślą demograficzne prognozy dla powiatu w perspektywie najbliższych 15 lat.

Z najnowszych danych, które dotyczą stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynika, że powiat stargardzki zamieszkuje łącznie 120 tys. 91 osób. Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, na kilometr kwadratowy przypada 79 osób. Jak zauważyli autorzy raportu, zagęszczenie ludności na obszarze powiatu jest przy tym nierównomierne. Najwięcej osób przypada na Gminę Miasto Stargard, z kolei najmniejszą gęstością zaludnienia charakteryzuje się Gmina Ińsko.

Opierając się na zestawieniu liczby ludności, na terenie Powiatu Stargardzkiego odnotowano dodatni przyrost naturalny, jednak w perspektywie najbliższych lat ten pozytywny trend nie zostanie utrzymany. Z danych demograficznych wynika również, że pod względem ilości mieszkańców przeważają kobiety, statystycznie żyjące osiem lat dłużej od mężczyzn.

Zgodnie z trendami demograficznymi, do 2035 r. liczba ludności w Powiecie Stargardzkim będzie systematycznie maleć. To odzwierciedlenie niekorzystnej pod tym względem sytuacji zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. W raporcie czytamy, że o ile do 2015 r. spadek liczby mieszkańców powiatu można określić jako nieznaczny, o tyle po roku 2015 w perspektywie 15 lat, ubytek ludności oszacowano nawet o 5 tys. osób.

Z demograficznych prognoz dla powiatu wynika również, że zmieni się struktura wiekowa ludności. Najbardziej niepokoi malejąca liczba mieszkańców w tzw. wieku produkcyjnym. Autorzy raportu jednoznacznie wskazują na niekorzystne skutki tego trendu dla samego powiatu. W ich ocenie, w przypadku gdy najbardziej mobilne w tym wieku grupy społeczne przeniosą się do innych regionów kraju, powiat może stracić na konkurencyjności, co negatywnie wpłynie na rynek pracy.

Zawarte w raporcie prognozy, zwłaszcza te dotyczące tempa starzenia się mieszkańców,  stanowią podstawę do aktualizacji polityki społecznej, także tej w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia, a także wspólnych działań na rzecz seniorów, które daleko wykraczają poza obecną kadencję władz powiatu.


1000 Znaków do wykorzystania