Rada Powiatu przyjęła na wniosek Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej program współpracy ze stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program  przegłosowano w formie uchwały. Dokument zaopiniowała pozytywnie działająca przy Staroście Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Przyjęty formalnie program  stanowi formę deklaracji samorządu powiatowego, który zobowiązał się do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia, niepełnosprawnych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem. Dokument określa obszary współpracy oraz cele, jakie samorząd zamierza osiągnąć w sferze polityki społecznej dla dobra wspólnoty samorządowej. Przyjęcie programu poprzedziły konsultacje, prowadzone z przedstawicielami organizacji pozarządowych od 11 do 24 października 2019 r.

Powiat zamierza współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. W dokumencie zobowiązano się także do zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej i działań w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Program współpracy obejmuje również obszar edukacji, kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz wspierania kultury fizycznej i sportu. W| dokumencie zapisano też współpracę w sferze promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, lub zagrożonych jej utratą.

 Przyjętą uchwałę oraz  treść programu współpracy zamieszczamy poniżej.

 

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.pdf