Zgodnie z Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego - Powiat wspiera działania, których celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektów zabytkowych oraz wspieranie projektów zwiększających dostępność finansową w ramach unijnych programów pomocowych. W przyjętym dokumencie zapisano także zahamowanie procesu degradacji zabytków i podjęcie starań o przywrócenie ich do pierwotnego stanu.

W ubiegłym roku z budżetu Powiatu Stargardzkiego przyznano łącznie 100 tys. zł. na remonty i konserwację obiektów zabytkowych. Dzięki finansowemu wsparciu wykonano remont elewacji ściany południowej kościoła filialnego w Krzywnicy oraz wyremontowano wnętrza kościoła filialnego w Tolczu w gminie Stara Dąbrowa. Wykonano projekt remontu i rewaloryzacji wieży kościoła w Ognicy (gmina Dobrzany). Powiat dofinansował też remont stropu drewnianego w budynku kościoła filialnego w Lisowie w gminie Chociwel.

Natomiast z przyznanej na ten rok kwoty 25 tys. zł,  sfinansowane zostaną prace remontowe więźby dachowej i zmiany poszycia dachowego na kościele w Świętem w gminie Stargard, opracowany zostanie także program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na ołtarz boczny kościoła w Kicku w gminie Stara Dąbrowa.

Osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do zabytku, mogą ubiegać się także o dotacje celowe z budżetu państwa lub samorządów na dofinansowanie planowanych prac remontowych i konserwatorskich. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programów operacyjnych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wojewodę z funduszy pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetów samorządu województwa czy poszczególnych gmin. Warto także sprawdzić źródła dofinansowania w ramach Funduszu Kościelnego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnych programów, zakładających wsparcie starań o zachowanie materialnych pamiątek dziedzictwa kulturowego regionu.