Projekt Powiatu Stargardzkiego pn. „Rodzina-najlepszą inwestycją”, znalazł się na liście rankingowej i dzięki temu otrzyma ponad 1,8 mln zł na wsparcie i rozwój pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przyznane dofinansowanie wynosi 95% kosztów całkowitych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawił zatwierdzoną listę projektów wybranych do dofinansowania, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  działanie 7.6:  „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

Projekt zrealizują wspólnie do końca 2021 r.:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.

Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób posiadających chęci, umiejętności i  predyspozycje do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. Posłuży temu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzegania rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu mają zachęcić mieszkańców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji  festynów, konferencji oraz  promocji w mediach. Zaplanowano  również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt ma również  wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze,  poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w tym zwiększenie dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków COPOW przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapeuty i psychologa, zajęcia specjalistyczne z arteterapii i muzykoterapii, wyjazdy  jednodniowe i kilkudniowe połączone z zajęciami edukacyjnymi. Placówki opiekuńczo- wychowawcze wyposażone  zostaną także w pomoce, konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży, zestaw materiałów do muzykoterapii i arteterapii i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych.

Działania projektowe obejmujące wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów, skupione będą na organizacji kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych- organizowanych również w ramach szkoleń wyjazdowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. Projekt przyczyni się też do wymiany zużytego już wyposażenia inkubatorów. Mieszkania otrzymają nowy sprzęt RTV i AGD, zestaw mebli kuchennych na wymiar oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Odświeżenie i unowocześnienie inkubatorów pozwoli częściej spędzać wspólny czas  oraz  budować więzi i nawiązywać przyjaźnie. Dzięki działaniom podjętym w ramach projektu wychowankowie będą mieli możliwość angażowania się w naukę wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego i obsługi sprzętu na aktualnym poziomie zaawansowania technologicznego. Wpłynie to pozytywnie na podopiecznych i ich aktywność społeczną.

W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekt przewiduje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekuńczo- wychowawcze, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Zaplanowane są również świąteczne spotkania rodzinne- dla dzieci i rodziców- obfitujące w mikołajkowe upominki i oprawę artystyczną.

Projekt jest komplementarny z działaniami, które będą realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, w ramach projektu pn. „Akademia Przyszłości” złożonego przez Województwo Zachodniopomorskie. Projekt Województwa obejmie wsparciem wychowanków stargardzkich Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w wieku od 14 do 18 lat. Projekt Powiatu Stargardzkiego skierowany jest natomiast do dzieci do 14 roku życia, a także młodzieży, która ukończyła 18 lat- zamieszkującej w inkubatorach, gdzie przechodzi proces usamodzielniania. Dzięki powiązaniu dwóch projektów, wsparcie udzielane wychowankom placówek dotyczyć będzie dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Podejmowane w projekcie działania służą włączeniu społecznemu zagrożonych środowisk. Ideą projektu jest rozwój usług, których celem jest zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych. Wszystkie działania mają propagować wartości rodzinne,  ze szczególnym nastawieniem na podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Dzieci i młodzież objęta projektem skorzysta z usług,  mających wpływ na sposób postrzegania rodziny, jaką kiedyś sami założą. Rodziny, która powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, uczyć jak kochać, dzielić się, pomagać i być przyjacielem.