Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

W drugim tygodniu strajku nauczycieli, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych rozmawiali ze Starostą Stargardzkim Iwoną Wiśniewską o sytuacji w swoich placówkach, przed terminem tegorocznych egzaminów maturalnych. Strajkują nauczyciele łącznie sześciu szkół, oprócz Bursy Szkolnej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Szkoły Podstawowej Specjalnej. Podczas spotkania u Starosty rozważano przede wszystkim kwestię klasyfikacji ocen uczniów klas maturalnych w sytuacji, gdy wobec strajku zwołanie rady pedagogicznej okaże się niemożliwe.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji absolwentów klas maturalnych w obecności co najmniej 50 proc. stanu rady.  Spełnienie tego wymogu stanowi podstawę do przeprowadzenia egzaminu dojrzałości. W trakcie spotkania u Starosty dyrektorzy placówek oświatowych podległych Powiatowi Stargardzkiemu rozważali więc różnorodne scenariusze, jakie mogą ich czekać przed formalnym terminem egzaminów maturalnych.

Uzgodniono, że w przyszłym tygodniu dyrektorzy szkół spotkają się z szefami komitetów strajkowych, aby uzyskać bezpośrednio od nich stanowisko w sprawie trybu klasyfikacji uczniów. Zgodnie z procedurą aby zachować terminy, oceny mają być formalnie wystawione najpóźniej do 23- 24 kwietnia. Od decyzji strajkujących w tej sprawie uzależniony będzie dalszy rozwój wydarzeń.

W dniach poprzedzających wystawienie ocen w ramach zaplanowanych jeszcze w ubiegłym roku rad klasyfikacyjnych, dyrektorzy szkół regularnie spotykać się będą ze Starostą. Celem tych spotkań jest zapewnienie  636 absolwentom stargardzkich szkół możliwości przystąpienia do matury bez przeszkód- mimo trwającego nieprzerwanie strajku nauczycieli.

Tymczasem Zachodniopomorska Kurator Oświaty w swoich zaleceniach przesłanych  Staroście i dyrektorom szkół poinformowała, że w sytuacji wystąpienia akcji strajkowej, dyrektor szkoły powinien przypomnieć nauczycielom termin, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne. W przypadku, gdy strajkujący nauczyciele ich nie ustalą, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do wystawienia tych ocen. Kurator przypomniała też, że dyrektor nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu swoich obowiązków. A w tym przypadku jego obowiązkiem jest przeprowadzenie wszystkich czynności, wynikających z organizacji roku szkolnego.

Niezależnie od utrzymującej się atmosfery niepewności oraz medialnych spekulacji wokół trybu klasyfikowania uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, Starosta Stargardzki przypomina maturzystom i rodzicom, aby w pierwszym dniu tegorocznych egzaminów, podeszli do nich w wyznaczonym terminie- zgodnie z przyjętym kalendarzem.