Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Sprawozdania z rocznej działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Samodzielnego Publicznego ZOZ a także Straży Pożarnej i Policji, oraz innych jednostek prowadzonych przez Powiat Stargardzki zdominują sesję Rady Powiatu, której obrady w trybie zdalnym rozpoczynają się w środę 31 marca o godz. 11. W trzynastym miesiącu od chwili wybuchu pandemii, szczególnie istotne okażą się raporty roczne szpitala i powiatowego inspektora sanitarnego, które ilustrują przebieg walki z pandemią na terenie powiatu.

Rozpoczynająca się o godz. 11 XXVI sesja Rady Powiatu Stargardzkiego obradować będzie nadal w trybie zdalnym. Zainteresowani mogą natomiast obejrzeć przebieg obrad za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej powiatu, w zakładce „Transmisja obrad Rady Powiatu”.

Spośród szeregu sprawozdań, przedłożony radnym dokument Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w wyczerpujący sposób opisuje zmagania z pandemią na przestrzeni ubiegłego roku, podjęte działania i środki zaradcze, a także przytacza liczbę osób zakażonych i podlegających izolacji lub kwarantannie na terenie powiatu. W sprawozdaniu można również znaleźć dane odnośnie przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych oraz informacje na temat transportu osób zgłaszających objawy zakażenia.

Z kolei Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ, w swoim rocznym sprawozdaniu finansowym podkreśla, że pandemiczny rok 2020 r., którego wydarzeń nie można było wcześniej przewidzieć,  w pierwszej fazie pandemii doprowadził do ograniczenia dostępności wybranych świadczeń zdrowotnych szpitala, co w konsekwencji miało wpływ na przychody z tytułu zakontraktowanych świadczeń. W raporcie wiele miejsca poświęcono również diagnozowaniu i leczeniu osób z COVID- 19, a także utrzymaniu innych świadczeń w warunkach pandemii- zależnie od rozwoju sytuacji oraz wprowadzanych bądź luzowanych obostrzeń.  Jest także wątek finansowego wsparcia udzielonego przez powiatowy samorząd oraz osoby prywatne i przedsiębiorców na zakup sprzętu ochronnego w pierwszych tygodniach stanu epidemii oraz ułatwień w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ w warunkach dynamicznego przyrostu zakażeń i chorych z COVID- 19.

Istotnym punktem marcowej sesji jest również projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu stargardzkiego. Obecnie funkcjonują w powiecie trzy rodzinne domy dziecka i dziesięć zawodowych rodzin zastępczych, w tym dwie pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. W projekcie uchwały czytamy, że uzasadnione jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia, ujętego w zapisach ustawy o systemie pieczy zastępczej, biorąc pod uwagę stawiane wymagania, kwalifikacje oraz doświadczenie prowadzących rodziny zastępcze, a także ich zaangażowanie w codzienna opiekę nad powierzonymi dziećmi. Wskazano również, że za waloryzacją wynagrodzenia przemawia obowiązujący od początku tego roku wzrost płacy minimalnej. Podniesienie stawek  ma stanowić też formę zachęty dla potencjalnych kandydatów, zainteresowanych założeniem rodziny zastępczej

Na zdjęciu: wejście do sali sesyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego- kolejna sesja w trybie zdalnym.